Gogo Tsoumpeli, Penelope Rentoumi, Christos Marougas, Theodore Papageorgiou, Christos Anagnostakis, Nikolaos Gretzelos, Nikolaos Grezios, Melina Mpalomenou