Τίτλος Έργου: Παραγωγή βιοκαυσίμων από βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα και υποπροϊόντα (κωδικός Β-865).
Διάρκεια έργου: 2006-2009
Προϋπολογισμός: € 30.000
Χρηματοδότηση: Dracoil SA

Περισσότερα: Dracoil SA

Τίτλος Έργου: Κινητική αύξησης ελαιογόνων μικροοργανισμών και δυναμική βιοσύνθεσης πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (PUFA) (κωδικός C-169).
Διάρκεια έργου: 2007-2010
Προϋπολογισμός: € 24.000
Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Πατρών

Περισσότερα: Κ. Καραθεοδωρής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος Έργου: Εκμετάλλευση της φυσικής μικροχλωρίδας του ελαιοκάρπου για την παραγωγή παρθένου ελαιολάδου υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών (κωδικός B-836).
Διάρκεια έργου: 2006-2008
Προϋπολογισμός: € 320.000
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΕΡΓΟ: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - 2005»
Ανάδοχος εταιρία: ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΕΤΡΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Περισσότερα: ΓΓΕΤ/ΕΕ B-836

Τίτλος Έργου: Ανάπτυξη βιώσιμου και ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής βιοντήζελ από ενεργειακές καλλιέργειες και αξιοποίηση των παραπροϊόντων (ΒΙΟSIS) (κωδικός C-005).
Διάρκεια έργου: 2007-2008
Προϋπολογισμός: € 990.000
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006
Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Γεράσιμος Λυμπεράτος, Τμήμα Χημ. Μηχανικών Παν Πατρών.

Περισσότερα: INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006

Τίτλος Έργου: Συσσώρευση ενεργειακών αποθεμάτων (λιπιδίων) σε κύτταρα ζυμών
Διάρκεια έργου: 2009-2010
Προϋπολογισμός: € 5.000
Χρηματοδότηση: Revoil SA

Περισσότερα: Revoil SA

Τίτλος Έργου: ΙΧΘΥΑSIS- Έρευνα σε μικρή και μεγάλη κλίμακα για την παραγωγή ιχθύων υψηλής βιολογικής και διαιτητικής αξίας
Διάρκεια έργου: 2010-2013
Προϋπολογισμός: € 810.000; Εργαστήριο Μικροβιολογίας € 60.000
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ευρωπαϊκή Ένωση

Περισσότερα: ΓΓΕΤ/ΕΕ ΙΧΘΥΑSIS

Τίτλος Έργου: BIOREF- Ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίου για την αξιοποίηση υπολειμμάτων παραγωγής βιοντήζελ προς βιοαποδομήσιμα πολυμερή και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Διάρκεια έργου: 2010-2013
Προϋπολογισμός: € 800.000; Εργαστήριο Μικροβιολογίας € 30.000
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ευρωπαϊκή Ένωση

Περισσότερα: ΓΓΕΤ/ΕΕ BIOREF

Τίτλος Έργου: Βιοτεχνολογική επεξεργασία βιοαποβλήτων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας
Διάρκεια έργου: 2010-2013
Προϋπολογισμός: € 15.000
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Περισσότερα: ΓΓΕΤ/EE_Διακρατικό πρόγραμμα Ελλάδα - Τουρκία

Τίτλος Έργου: MicroOil- Έρευνα σε ελαιογόνους μικροοργανισμούς και ανάπτυξη νέων βιοτεχνολογικών διεργασιών
Διάρκεια έργου: 2012-2015
Προϋπολογισμός: € 280.000
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ευρωπαϊκή Ένωση

Περισσότερα: ΓΓΕΤ/ΕΕ MicroOil

Τίτλος Έργου: Μικροβιακές μετατροπές υπολειμμάτων της γεωργο-βιομηχανίας σε βιοκαύσιμα και άλλα προϊόντα βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος 
Διάρκεια έργου: 2012-2014
Προϋπολογισμός: € 15.000
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Περισσότερα: ΓΓΕΤ/EE_Διακρατικό πρόγραμμα Ελλάδα - Ουγγαρία

 

Τίτλος Έργου: Νέες βιοδιεργασίες παραγωγής μικροβιακών λιπιδίων χρησιμοποιώντας ακάθαρτη γλυκερόλη και κυτταρινούχα σάκχαρα 
Διάρκεια έργου: 2013-2015
Προϋπολογισμός: € 150.000
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Ευρωπαϊκή ένωση

 

Περισσότερα: ΓΓΕΤ/ΕΕ_Διακρατικό πρόγραμμα Ελλάδα - Γερμανία

Τίτλος Έργου: Αξιοποίηση των θαλάσσιων φυκών ως συστατικών των ιχθυοτροφών για βελτίωση της παραγωγής και της ποιότητας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
Διάρκεια έργου: 06/2016-10/2020
Προϋπολογισμός: € 25.100
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Διαχειριστική τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Περισσότερα: MARINALGAE4aqua

Τίτλος Έργου: Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Υποέργο κεντρικού πόλου Πανεπιστημίου Πατρών: "Βιοτεχνολογική αξιοποίηση αγροτοκτηνοτροφικών υπολειμμάτων για την παραγωγή βιοκαυσίμων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας"

Διάρκεια έργου: 2017-2020
Προϋπολογισμός: € 57.500
Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020 και «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»

Τίτλος Έργου: Απομόνωση μικροφυκών ενδημικών του Ιονίου πελάγους και αξιοποίησή τους για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Διάρκεια έργου: 2019 – 2022

Συνολικός Προϋπολογισμός: € 199.908,12

Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Πατρών: € 179.948,12

Χρηματοδότηση: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

Περισσότερα: IonianAlgae

Τίτλος Έργου: "Βελτιστοποίηση της καλλιέργειας της ροδιάς στην Αχαΐα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων"

Διάρκεια έργου: 02/2019-02/2021
Προϋπολογισμός: € 40.000
Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος 2014-2020, ΕΣΠΑ 2014-2020 και «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»

Περισσότερα: Βελτιστοποίηση της καλλιέργειας της ροδιάς στην Αχαΐα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων