Το Μάθημα ''Μικροβιολογία'' περιλαμβάνει την εισαγωγή στο αντικείμενο και στην εξέλιξη της επιστήμης της Μικροβιολογίας, την ανάλυση της οργάνωσης και της δομής του προκαρυωτικού και ευκαρυωτικού κυττάρου και των ιών και τη μοριακή βιολογία και φυσιολογία των μικροοργανισμών. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται γένη βακτηρίων, αρχαίων και μυκήτων που είναι σημαντικά για τη βιομηχανία, το περιβάλλον, την υγεία και τη γεωργία και σημαντικές ομάδες ιών.

http://eclass.upatras.gr/courses/BIO240/index.php
(απαιτεί όνομα χρήστη και συνθηματικό)

Στο Μάθημα "Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία" διδάσκονται οι κινητικές της μικροβιακής αύξησης σε κλειστά συστήματα και σε συστήματα συνεχούς καλλιέργειας καθώς επίσης και ο καταβολισμός σημαντικών πηγών άνθρακα. Αναλύονται οι διάφοροι τύποι βιοαντιδραστήρων και η επίδραση του φυσικοχημικού περιβάλλοντος στη μικροβιακή αύξηση. Δίνονται αρκετά παραδείγματα βιοτεχνολογικών εφαρμογών της Μικροβιολογίας στη βιομηχανία φαρμάκων, τροφίμων, χημικών και στο περιβάλλον.

http://eclass.upatras.gr/courses/BIO241/index.php
(απαιτεί όνομα χρήστη και συνθηματικό)