Καθηγητής Μικροβιολογίας

Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης

Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Εντεταλμένος Διακεκριμένος Καθηγητής 

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο King Abdulaziz, Σαουδική Αραβία 

e-mail address: 

 

Εκπαίδευση

Δίπλωμα Γεωπονικών Σπουδών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1977-82)

Diplome d'Etudes Approfondies (Sciences des Aliments - Nutrition - Fermentation), Universite des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier II - France 1985-86

Doctorat en Biochimie, Biologie Cellulaire et Moleculaire, Universite des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier II - France 1986-89

Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1989-93)

Ακαδημαϊκές θέσεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καθηγητής (με σύμβαση) 1989-92

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Λέκτορας 1993-97

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Επ. Καθηγητής 1997-2005

Catholic University of Louvain, Unit of Bioengineering - Belgium, Visiting Professor 2004

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, Αν. Καθηγητής 2005-2011

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, Καθηγητής 2011- σήμερα

Δημοσιεύσεις

1. G. AGGELIS, M. PINA, R. RATOMAHENINA, A. ARNAUD, J. GRAILLE, P. GALZY, P. MARTIN et J. PERAUD (1987) Production d'huiles riches en acide gamma linolenique par diverses souches de Phycomycetes. Oleagineux, 42, 379-386.

2. G. AGGELIS, R. RATOMAHENINA, A. ARNAUD, P. GALZY, P. MARTIN, J. PERAUD, M. PINA et J. GRAILLE (1988) Etude de l'influence des conditions de culture sur la teneur en acide gamma linolenique de souches de Mucor. Oleagineux, 43, 311-317.

3. G. AGGELIS, M. PINA et J. GRAILLE (1990) Localisation de l'acide gamma linolenique dans les mycelium et dans les spores chez deux mucorales. Oleagineux, 45, 229-232.

4. G. AGGELIS, M. KOMAITIS, G. DIMITROULIAS, M. PINA et J. GRAILLE (1991) Possibilite de production d'acide gamma linoleique par culture de Mucor circineloides CBS 172-27 sur quelques huiles vegetales. Oleagineux, 46, 208-212.

5. G. BALATSOURAS, M. KOMAITIS, G. AGGELIS, G. ANAGNOSTOPOULOU, et G. TSALKAKIS (1991) Contribution a la valorisation des grignons d'olive. I. Enrichissement en matiere proteique d'un grignon d'olive denoyaute par voie microbiologique. Oleagineux, 46, 333-335.

6. G. AGGELIS, G. BALATSOURAS, M. KOMAITIS, G. ANAGNOSTOPOULOU, G. DIMITROULIAS, M. PINA & J. GRAILLE (1991) Production d'acide gamma linolenique par bioconversion de l'acide linoleique de quelques huiles vegetales. Revue Francaise des Corps Gras, 38, 95-101.

7. J. SAMELIS, G. AGGELIS & J. METAXOPOULOS (1993) Lipolytic and microbial changes during the natural fermentation and ripening of greek dry sausages. Meat Science, 35, 371-385.

8. G. AGGELIS, M. KOMAITIS, M. PINA & J. GRAILLE (1993) Specificity of Mucor miehei lipase on methyl ester substrates. Grasas y Aceites, 44, 331-334.

9. G. AGGELIS, M. KOMAITIS, S. PAPANIKOLAOU & G. PAPADOPOULOS (1995) A mathematical model for the study of lipid accumulation in oleaginous microorganisms: I. Lipid accumulation during growth of Mucor circinelloides CBS 172-27 on a vegetable oil. Grasas y Aceites, 46, 169-173.

10. G. AGGELIS, M. KOMAITIS, S. PAPANIKOLAOU & G. PAPADOPOULOS (1995) A mathematical model for the study of lipid accumulation in oleaginous microorganisms: II. Study of cellular lipids of Mucor circinelloides during growth on a vegetable oil. Grasas y Aceites, 46, 245-250.

11. G. AGGELIS, G. MAMALAKIS & M. KOMAITIS (1995) Fatty acid specificity (typospecificity) of some microbial lipases. La Rivista Italiana delle Sostanze Grasse, LXXII, 211-213.

12. G. AGGELIS (1996) Two alternative pathways for substrate assimilation by Mucor circinelloides. Folia microbiol., 41, 254-256.

13. G. AGGELIS, D. STATHAS, N. TAVOULARIS & M. KOMAITIS (1996) Composition of lipids produced by some strains of Candidaspecies. Production of single cell oil in a chemostat culture. Folia microbiol., 41, 299-302.

14. G. AGGELIS, G. PAPADIOTIS & M. KOMAITIS (1997) Microbial fatty acid specificity. Folia Microbiol., 42, 117-120.

15. G. AGGELIS & J. SOURDIS (1997) Prediction of lipid accumulation-degradation in oleaginous micro-organisms growing on vegetable oils. Antonie van Leeuwenhoek-J.of Microbiol, 72(2), 159-165.

16. Μ. GALIOTOU-PANAYOTOY, O. KALANTZI & G. AGGELIS (1998) Modelling of simultaneous production of polygalacturonase and exopolysaccharide by Aureobasidium pullulans ATHUM 2915. Antonie van Leeuwenhoek-J.of Microbiol, 73(2), 155-162.

17. G. AGGELIS, N. ATHANASSOPOULOS, A. PALIOGIANNI & M. KOMAITIS (1998) Effect of a Teucrium polium L. extract on the growth and fatty acid composition of Saccharomyces cerevisiae and Yarrowia lipolytica. Antonie van Leeuwenhoek-J.of Microbiol, 73(2), 195-198.

18. G. AGGELIS, J. SAMELIS & J. METAXOPOULOS (1998) A novel modelling approach for predicting microbial growth in raw sausages stored at 3 οC and 12 οC in air. Int. J. Food Microbiol, 43(1-2), 39-52 (and Erratum: (1999) 46(2), 177).

19. J. SAMELIS & G. AGGELIS (1999) Prediction of microbial growth in cured meat products: potential use of kinetic models for predicting shelf life. Food Industry Journal, 2, 149-160.

20. G. AGGELIS (1999) An opinion on the "kinetics of nitrogen fixation" (Letter to the Editor) Int. Bioter. Biodegrad., 44, (2-3), 3-3.

21. G. AGGELIS, S. FAKAS, S. MELISSIS & Y.CLONIS (1999) Growth of Candida boidinii in a methanol-limited continuous culture and the formation of methanol-degrading enzymes. J. Biotechnol., 72(1-2), 127-139. 

22. G. AGGELIS & M. KOMAITIS (1999) Enhancement of single cell oil production by Yarrowia lipolytica growing in the presence of Teucrium polium L. aqueous extract. Biotechnol. Lett., 21(9), 747-749.

23. G. AGGELIS, N. MARGARITI, C. KRALLI & F. FLOURI (2000) Growth of Candida boidinii on methanol and the activity of methanol-degrading enzymes as affected from formaldehyde and methylformate. J. Biotechnol., 80(2), 119-125.

24. S-M. KARANIKA, M. KOMAITIS & G. AGGELIS (2001) Effect of aqueous extracts of some plants of Lamiaceae family on the growth of Yarrowia lipolytica. Int. J. Food Microbiol., 64(1-2), 175-181.

25. A. KAVADIA, M. KOMAITIS, I. CHEVALOT, F. BLANCHARD, I. MARC & G. AGGELIS (2001) Lipid and gamma linolenic acid accumulation in strains of Zygomycetes growing on glucose. J. Am. Oil Chem. Soc., 78(4), 341-346.

26. S. PAPANIKOLAOU, I. CHEVALOT, M. KOMAITIS, G. AGGELIS & I. MARC (2001) Kinetic profile of the cellular lipid composition in an oleaginous Yarrowia lipolytica capable of producing a cocoa-butter substitute from industrial fats. Antonie van Leeuwenhoek-J.of Microbiol., 80(3/4), 215-224.

27. S. COZZI, W.K. MAH, F. BLANCHARD, I. CHEVALOT, G. AGGELIS & I. MARC (2001) Production d’acides gras poly-insatures par des Zygomycetes a partir de glycerol technique. Recent Progres en Genie des Procedes. 87(15), 139-146.

28. S. PAPANIKOLAOU & G. AGGELIS (2002) Lipid production by Yarrowia lipolytica growing on industrial glycerol in a single-stage continuous culture. Bioresource Technol., 82(1), 43-49.

29. H. GEMA, A. KAVADIA, D. DIMOU, V. TSAGOU, M. KOMAITIS & G. AGGELIS (2002) Production of γ-linolenic acid by Cunninghamella echinulata cultivated on glucose and orange peels. Appl. Microbiol. Biotechnol. 58, 303-307.

30. S. PAPANIKOLAOU, I. CHEVALOT, M. KOMAITIS, I. MARC & G. AGGELIS (2002) Single Cell Oil (S.C.O.) production by Yarrowia lipolytica growing on an industrial derivative of animal fat. Appl. Microbiol. Biotechnol. 58, 308-312.

31. I. KEFALOGIANNI & G. AGGELIS (2002) Modelling growth and biochemical activities of Azospirillum spp. Appl. Microbiol. Biotechnol. 58, 352-357.

32. S. PAPANIKOLAOU, L. MUNIGLIA, I. CHEVALOT, G. AGGELIS & I. MARC (2002) Yarrowia lipolytica as a potential producer of citric acid from raw glycerol. J. Appl. Microbiol., 92(4), 737-745.

33. A. TSIOULPAS, D. DIMOU, D. IKONOMOU & G. AGGELIS (2002) Phenolic removal in olive oil mill waste-water by strains of Pleurotus spp. in respect to their phenol oxidase (laccase) activity. Bioresource Technol., 84(3), 251-257.

34. Α. MALLOUCHOS, P. REPPA, G. AGGELIS, M. KANELAKI, A. KOUTINAS & M. KOMAITIS (2002) Grape skins as a natural support for yeast immobilization. Biotechnol. Lett., 24(16), 1331-1336.

35. D. DIMOU, A. GEORGALA, M. KOMAITIS & G. AGGELIS (2002) Mycelial fatty acid composition of Pleurotus spp. and application in the intrageneric differentiation. Mycol. Res. 106(8), 925-929.

36. S. PAPANIKOLAOU, L. MUNIGLIA, I. CHEVALOT, G. AGGELIS & I. MARC (2003) Accumulation of a cocoa-butter-like lipid by Yarrowia lipolytica growing on agro-industrial residues. Current Microbiol 46(2), 124-130.

37. S. PAPANIKOLAOU & G. AGGELIS (2003) Modelling aspects of the biotechnological valorization of raw glycerol: Production of citric acid by Yarrowia lipolytica and 1,3 propanediol by Clostridium butyricum. J. Chem. Technol. Biotechnol., 78, 542-547.

38. S. PAPANIKOLAOU & G. AGGELIS (2003) Modelling lipid accumulation and degradation in Yarrowia lipolytica cultivated on industrial fats. Current Microbiol. 46(6), 398-402.

39. G. AGGELIS, D. ICONOMOU, M. CHRISTOU, D. BOKAS, S. KOTZAILIAS, G. CHRISTOU, V. TSAGOU & S. PAPANIKOLAOU (2003) Phenolic removal in a model olive oil mill wastewater using Pleurotus ostreatus in bioreactor cultures and biological evaluation of the process. Water Res., 37, 3897-3904.

40. S. PAPANIKOLAOU & G. AGGELIS (2003) Selective uptake of fatty acids by the yeast Yarrowia lipolytica. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 105, 651-655.

41. V. TSAGOU, I. KEFALOGIANNI, K. SINI & G. AGGELIS (2003) Metabolic activities in Azospirillum lipoferum in the presence of NH4+. Appl. Microbiol. Biotechnol., 62, 574-578.

42. V. TSAGOU, A. LIANOU, D. LAZARAKIS, N. EMMANOUEL & G. AGGELIS (2004) Newly isolated bacterial strains belonging to Bacillaceae (Bacillus sp.) and Micrococcaceae accelerate death of Varroa destructor (V. jacobsoni) in laboratory assays. Biotechnol. Lett., 26, 529-532.

43. S. PAPANIKOLAOU, M. KOMAITIS & G. AGGELIS (2004) Single cell oil (SCO) production by Mortierella isabellina grown on high sugar content media. Bioresource Technol., 95, 287-291.

44. S. PAPANIKOLAOU, S. SARANTOU, M. KOMAITIS & G. AGGELIS (2004) Repression of reserve lipid turnover in Cunninghamella echinulata and Mortierella isabellina cultivated in multiple-limited media. J. Appl. Microbiol., 97, 867-875.

45. S. PAPANIKOLAOU, M. FICK & G. AGGELIS (2004) The effect of raw glycerol concentration on the production of 1,3-propanediol by Clostridium butyricum. J. Chem. Technol. Biotechnol., 79, 1189-1196.

46. G. AGGELIS, D.V. VAYENAS, V. TSAGOU & S. PAVLOU (2005) Prey-predator dynamics with predator switching regulated by a catabolic repression control mode. Ecol. Model., 183, 451-462.

47. D.V. VAYENAS, G. AGGELIS, V. TSAGOU & S. PAVLOU (2005) Dynamics of a two-prey-one-predator system with predator switching regulated by a catabolic repression control-like mode. Ecol. Model., 186, 345-357.

48. V. TSAGOU & G. AGGELIS (2006) Growth dynamics of Azospirillum lipoferum at steady and transitory states in the presence of NH4+. J. Appl. Microbiol., 100, 286-295.

49. S. PAPANIKOLAOU, M. GALIOTOU-PANAYOTOU, I. CHEVALOT, M. KOMAITIS, I. MARC & G. AGGELIS (2006) Influence of glucose and saturated free-fatty acid mixtures on citric acid and lipid production by Yarrowia lipolytica. Current Microbiol., 52, 134-142.

50. S. FAKAS, S. PAPANIKOLAOU, M. GALIOTOU-PANAYOTOU, M. KOMAITIS & G. AGGELIS (2006) Lipids of Cunninghamella echinulata with emphasis to γ-linolenic acid distribution among lipid classes. Appl. Microbiol. Biotechnol., 73, 676-683.

51. A. KAVADIA, D.V. VAYENAS, S. PAVLOU & G. AGGELIS (2007) Dynamics of free-living nitrogen-fixing bacterial populations in antagonistic conditions. Ecol. Mod. 200, 243-253.

52. S. FAKAS, M. GALIOTOU-PANAYOTOU, S. PAPANIKOLAOU, M. KOMAITIS & G. AGGELIS (2007) Compositional shifts in lipid fractions during lipid turnover in Cunninghamella echinulata. Enz. Microb. Technol. 40, 1321-1327.

53. A. AKTYPIS, M. TYCHOWSKI, G. KALANTZOPOULOS & G. AGGELIS (2007) Studies on bacteriocin (thermophilin T) production by Streptococcus thermophilus ACA-DC 0040 in batch and fed-batch fermentation modes. Antonie van Leeuwenhoek-J.of Microbiol., 92, 207-220.

54. S. PAPANIKOLAOU, I. CHEVALOT, M. GALIOTOU-PANAYOTOU, M. KOMAITIS, I. MARC & G. AGGELIS (2007) Industrial derivative of tallow: a promising renewable substrate for microbial lipid, single-cell protein and lipase production by Yarrowia lipolytica. Electron. J. Biotechnol., 10(3), DOI: 10.2225/vol10-issue3-fulltext-8.

55. S. PAPANIKOLAOU, M. GALIOTOU-PANAYOTOU, S. FAKAS, M. KOMAITIS & G. AGGELIS (2007) Lipid production by oleaginous Mucorales cultivated on renewable carbon sources. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 109, 1060-1070.

56. S. PAPANIKOLAOU, S. FAKAS, M. FICK, I. CHEVALOT, M. GALIOTOU-PANAYOTOU, M. KOMAITIS, I. MARC & G. AGGELIS (2008) Biotechnological valorisation of raw glycerol discharged after bio-diesel (fatty acid methyl-esters) manufacturing process: production of 1,3-propanediol, citric acid and single cell oil. Biomass & Bioenergy, 32, 60-71.

57. S. PAPANIKOLAOU, M. GALIOTOU-PANAYOTOU, S. FAKAS, M. KOMAITIS & G. AGGELIS (2008) Citric acid production by Yarrowia lipolytica cultivated on olive-mill wastewater based media. Biores. Technol., 99, 2419-2428.

58. S. FAKAS, M. CERTIK, S. PAPANIKOLAOU, G. AGGELIS, M. KOMAITIS & M. GALIOTOU-PANAYOTOU (2008) Gamma linolenic acid production by Cunninghamella echinulata growing on complex organic nitrogen sources. Biores. Technol., 99, 5986-5990.

59. S. FAKAS, S. PAPANIKOLAOU, M. GALIOTOU-PANAYOTOU, M. KOMAITIS & G. AGGELIS (2008) Organic nitrogen of tomato waste hydrolysate enhances glucose uptake and lipid accumulation in Cunninghamella echinulata. J. Appl. Microbiol., 105, 1062-1070.

60. A. KAVADIA, D.V. VAYENAS, S. PAVLOU & G. AGGELIS (2008) Dynamics of free-living nitrogen-fixing bacterial populations and nitrogen fixation in a two-prey - one-predator system. Ecol. Mod., 218, 323-338.

61. S. FAKAS, I. PAPAPOSTOLOU, S. PAPANIKOLAOU, C.D. GEORGIOU & G. AGGELIS (2008) Susceptibility to peroxidation of the major mycelial lipids of Cunninghamella echinulata. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 110, 1062-1067.

62. S. FAKAS, S. PAPANIKOLAOU, A. BATSOS, M. GALIOTOU-PANAYOTOU, A. MALLOUCHOS & G. AGGELIS (2009) Evaluating renewable carbon sources as substrates for single cell oil production by Cunninghamella echinulata and Mortierella isabellina. Biomass & Bioenergy, 33, 573-580.

63. S. PAPANIKOLAOU, G. AGGELIS (2009) Biotechnological valorization of biodiesel derived glycerol waste through production of single cell oil and citric acid by Yarrowia lipolytica. Lipid Technology, 21, 83-87.

64. S. FAKAS, A. MAKRI, M. MAVROMATI, M. TSELEPI, G. AGGELIS (2009) Fatty acid composition in lipid fractions lengthwise the mycelium of Mortierella isabellina and lipid production by solid state fermentation. Biores. Technol., 100, 6118-6120.

65. Ch. N. ECONOMOU, A. MAKRI, G. AGGELIS, S. PAVLOU & D.V. VAYENAS (2010) Semi-solid state fermentation of sweet sorghum for the biotechnological production of single cell oil. Biores. Technol., 101, 1385–1388.

66. A. MAKRI, S. FAKAS & G. AGGELIS (2010) Metabolic activities of biotechnological interest in Yarrowia lipolytica grown on glycerol in repeated batch cultures. Bioresource Technology 101, 2351–2358.

67. S. PAPANIKOLAOU, P. DIAMANTOPOULOU, A. CHATZIFRAGKOU, A. PHILIPPOUSSIS & G. AGGELIS (2010) Suitability of low-cost sugars as substrates for lipid production by the fungus Thamnidium elegans. Energy Fuels, 24, 4078-4086.

68. S. FAKAS, I. KEFALOGIANNI, A. MAKRI, G. TSOUMPELI, G. ROUNI, CH.  GARDELI, S. PAPANIKOLAOU & G. AGGELIS (2010) Characterization of olive fruit microflora and its effect on olive oil volatile compounds biogenesis. Eur. J. Lipid Sci. 112, 1024-1032.

69. A. CHTZIFRAGKOU, S. FAKAS, M. GALIOTOU-PANAYOTOU, M. KOMAITIS, G. AGGELIS & S. PAPANIKOLAOU (2010) Commercial sugars as substrates for lipid accumulation by Cunninghamella echinulata and Mortierella isabellina fungi. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 112, 1048-1057.

70. S. PAPANIKOLAOU & G. AGGELIS (2010) Yarrowia lipolytica: a model microorganism used for production of tailor-made lipids. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 112, 639-654.

71. Ch. N. ECONOMOU, G. AGGELIS, S. PAVLOU & D.V. VAYENAS (2010) Modelling of Single-Cell Oil production under nitrogen limited and substrate inhibition conditions. Biotechnol Biong, 108(5):1049-55. DOI: 10.1002/bit.23026.

72. A. MAKRI, S. BELLOU, M. BIRKOU, K. PAPATREHAS, N.P. DOLAPSAKIS, D. BOKAS, S. PAPANIKOLAOU & G. AGGELIS (2011) Lipids synthesized by micro-algae grown in laboratory and industrial scale bioreactors. Eng Life Sci., 11, 52-58. (Erratum Eng. Life Sci. 2011, DOI: 10.1002/elsc.201190032)

73. A. CHATZIFRAGKOU, A. MAKRI, A. BELKA, S. BELLOU, M. MAVROU, M. MASTORIDOU, P. MYSTRIOTI, G. ONJARO, G. AGGELIS, S. PAPANIKOLAOU (2011) Biotechnological conversions of biodiesel derived waste glycerol by yeast and fungal species. Energy, 36, 1097-1108.

74. S. PAPANIKOLAOU, A. DIMOU, S. FAKAS, P. DIAMANTOPOULOU, A. PHILIPPOUSSIS, M. GALIOTOU-PANAYOTOU & G. AGGELIS (2011) Biotechnological conversion of waste cooking olive oil into lipid-rich biomass using Aspergillus and Penicillium strains. J. Appl. Mirobiol., 110, 1138–1150, DOI: 10.1111/j.1365-2672.2011.04961.x.

75. Ch. N. ECONOMOU, I.A. VASILIADOU, G. AGGELIS, S. PAVLOU & D.V. VAYENAS (2011) Modeling of oleaginous fungal biofilm developed on semi-solid media. Biores. Technol., 102, 9697-9704.

76. Ch. N. ECONOMOU, G. AGGELIS, S. PAVLOU & D.V. VAYENAS (2011) Single cell oil production from rice hulls hydrolysate. Biores. Technol., 102, 9737-9742.

77. A. CHATZIFRAGKOU, G. AGGELIS, M. KOMAITIS, A.P. ZENG & S. PAPANIKOLAOU (2011) Impact of anaerobiosis strategy and bioreactor geometry on the biochemical response of Clostridium butyricum VPI 1718 during 1,3-propanediol fermentation. Biores. Technol., 102, 10625–10632.

78. S. PAPANIKOLAOU & G. AGGELIS (2011) Lipids of oleaginous yeasts. Part I. Biochemistry related with single cell oil production. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 113, 1031-1051.

79. S. PAPANIKOLAOU & G. AGGELIS (2011) Lipids of oleaginous yeasts. Part II. Technology and potential applications. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 113, 1052-1073.

80. A. KAVADIA, D.V. VAYENAS, S. PAVLOU & G. AGGELIS (2011) Dynamics of a free-living nitrogen-fixing bacteria population lacking of competitive advantage towards an antagonistic population. The Open Environmental Engineering Journal, 4, 190-198.

81. S. BELLOU, A. MOUSTOGIANNI, A. MAKRI & G. AGGELIS (2012) Lipids containing polyunsaturated fatty acids synthesized by Zygomycetes grown on glycerol. Appl. Biochem. Biotechnol. 166, 146–158.

82. A. CHATZIFRAGKOU, G. AGGELIS, CH. GARDELI, M. GALIOTOU-PANAYOTOU, M. KOMAITIS & S. PAPANIKOLAOU (2012) Adaptation dynamics of Clostridium butyricum in high 1,3-propanediol content media. Appl. Microbiol. Biotechnol., 95, 1541-1552.

83. P. DIAMANTOPOULOU, S. PAPANIKOLAOU, M. KAPOTI, M. KOMAITIS, G. AGGELIS & A. PHILIPPOUSSIS (2012) Mushroom polysaccharides and lipids synthesized in liquid agitated and static cultures. Part I: Screening various mushroom species. Appl. Biochem. Biotechnol., 167, 536-551.

84. P. DIAMANTOPOULOU, S. PAPANIKOLAOU, E. KATSAROU, M. KOMAITIS, G. AGGELIS & A. PHILIPPOUSSIS (2012) Mushroompolysaccharides and lipids synthesized in liquid agitated and static cultures. Part II: Study of Volvariella volvacea. Appl. Biochem. Biotechnol., 167, 1890-1906.

85. M. BIRKOU, D. BOKAS & G. AGGELIS (2012) Improving fatty acid composition of lipids synthesized by Brachionus plicatilis in large scale experiments. J. Am. Oil Chem. Soc., 89, 2047-2055.

86. S. BELLOU AND G. AGGELIS (2012) Biochemical activities in Chlorella sp. and Nannochloropsis salina during lipid and sugar synthesis in a lab-scale open pond simulating reactor. J. Biotechnol., 164, 318-329.

87. S. PAPANIKOLAOU, A. BEOPOULOS, A. KOLETTI, F. THEVENIEAU, A. KOUTINAS, J.-M. NICAUD & AGGELIS (2013) Importance of the methyl-citrate cycle on glycerol metabolism in the yeast Yarrowia lipolytica. J. Biotechnol. 168, 303-314.

88. S. BELLOU, A. MAKRI, D. SARRIS, K. MICHOS, P. RENTOUMI, A. CELIK, S. PAPANIKOLAOU & G. AGGELIS (2014) The olive mill wastewater as substrate for single cell oil production by Zygomycetes. J. Biotechnol., 170, 50-59.

89. D. SARRIS, , L. MATSAKAS, G. AGGELIS, A.A. KOUTINAS & S. PAPANIKOLAOU (2014) Aerated vs non-aerated conversions of molasses and olive mill wastewaters blends into bioethanol by Saccharomyces cerevisiae under non-aseptic conditions. Ind Crops Prod., 56, 83-93.

90. S. BELLOU, A. MAKRI, I.-E.TRIANTAPHYLLIDOU, S. PAPANIKOLAOU & G. AGGELIS (2014) Morphological and metabolic shifts of Yarrowia lipolytica induced by the alteration of the dissolved oxygen concentration in the growth environment. Microbiology – SGM, 160, 807-817.

91. A. KOUVELAS, G. AGGELIS, A.A. ALEXOPOULOS & K.C. ANGELOPOULOS (2014) Nitrogen dynamics during growth of sweet sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] in response to conventional and organic soil fertility management. Australian J. Corp Sci. 8(5), 730-737.

92. P. DIAMANTOPOULOU, S. PAPANIKOLAOU, M. KOMAITIS, G. AGGELIS & A. PHILIPPOUSSIS (2014) Patterns of major metabolites biosynthesis by different mushroom fungi grown on glucose-based submerged culture. Bioprocess Biosystems Eng, 37(7), 1385-1400.

93. A. MOUSTOGIANNI, S. BELLOU, I.-E. TRIANTAPHYLLIDOU & G. AGGELIS (2014) Alterations in fatty acid composition of Cunninghamella echinulata lipids induced by orange essential oil. Environ. Biotechnol, 10(1), 1-7.

94. A. MOUSTOGIANNI, S. BELLOU, I.-E. TRIANTAPHYLLIDOU & G. AGGELIS (2015) Feasibility of raw glycerol conversion into Single Cell Oil by Zygomycetes under non-aseptic conditions. Biotechnol. Bioeng, 112(4), 827-831.

95. 8. S. BELLOU, M.N. BAESHEN, A.M. ELAZZAZY, D. AGGELI, F. SAYEGH & G. AGGELIS (2014) Microalgal lipids biochemistry and biotechnological perspectives. Biotechnol. Adv. 32, 1476-1493.

96. S.S. TCHAKOUTEU, A. CHATZIFRAGKOU, O. KALANTZI, A.A. KOUTINAS, G. AGGELIS & S. PAPANIKOLAOU (2015) Oleaginous yeast Cryptococcus curvatus exhibits interplay between biosynthesis of intracellular sugars and lipids. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 117, 657–672.

97. S.S. TCHAKOUTEU, O. KALANTZI, CH. GARDELI, A.A. KOUTINAS, G. AGGELIS & S. PAPANIKOLAOU (2015) Lipid production by yeasts growing on biodiesel-derived crude glycerol: strain selection and impact of substrate concentration on the fermentation efficiency. J. Appl. Microbiol., 118, 911-927.

98. Ch. N. ECONOMOU, N. MARINAKIS, M. MOUSTAKA-GOUNI, G. KEHAYIAS, G. AGGELIS & D.V. VAYENAS (2015) Lipid production by the filamentous cyanobacterium Limnothrix sp. growing on a synthetic wastewater in suspended- and attached-growth photobioreactor systems. Ann. Microbiol., 65(4), 1941–1948.

99. R. ALAKHRAS, S. BELLOU, G. FOTAKI, G. STEPANOU, N.A. DEMOPOULOS, S. PAPANIKOLAOU & G. AGGELIS (2015) Fatty acid lithium salts from Cunninghamella echinulata have cytotoxic and genotoxic effects on HL-60 human leukemia cells. Eng Life Sci., 15, 243–253.

100. E.K.F. ELBESHEHY, A.M. ELAZZAZY & G. AGGELIS (2015) Silver nanoparticles synthesis mediated by newly isolates of Bacillusspp., nanoparticles characterization and their activity against Bean Yellow Mosaic Virus and human pathogens. Frontiers in Microbiololy (section Antimicrobials, Resistance and Chemotherapy), 6:453. doi: 10.3389/fmicb.2015.00453

101. F. AROUS, I-E. TRIANTAPHYLLIDOU, T. MECHICHI, S. AZABOU, M. NASRI & G. AGGELIS (2015) Lipid accumulation in the new oleaginous yeast Debaryomyces etchellsii correlates with ascosporogenesis. Biomass Bioen., 80, 307-315.

102. S. BELLOU, I.-E. TRIANTAPHYLLIDOU, D. AGGELI, A.M. ELAZZAZY, M.N. BAESHEN & G. AGGELIS (2016) Microbial oils as food additives: Recent approaches for improving microbial oil production and its polyunsaturated fatty acid content. Current Opinion Biotechnol. 37, 24-35

103. P. DIAMANTOPOULOU, S. PAPANIKOLAOU, G. AGGELIS & A. PHILIPPOUSSIS (2016) Adaptation of Volvariella volvaceametabolism in high carbon to nitrogen ratio media. Food Chem., 196, 272-280.

104. O.N. TSOLCHA, A.G. TEKERLEKOPOULOU, CH.S. AKRATOS, S. BELLOU, G. AGGELIS, M. KATSIAPI, M. MOUSTAKA-GOUNI & D.V. VAYENAS (2016) Treatment of second cheese whey effluents using a Choricystis-based system with simultaneous lipid production. J. Chem. Technol. Biotechnol., 91(8), 2349–2359.

105. F. SAYEGH, A. ELAZZAZY, S. BELLOU, A. MOUSTOGIANNI, A.I. ELKADY, M.N. BAESHEN & G. AGGELIS (2016) Production of polyunsaturated single cell oils possessing antimicrobial and anticancer properties. Ann Microbiol., 66 (3), 937-948.

106. F. AROUS, S. AZABOU, I-E. TRIANTAPHYLLIDOU, G. AGGELIS, A. JAOUANI, M. NASRI & T. MECHICHI (2016) Newly isolated yeasts from Tunisian microhabitats: Lipid accumulation and fatty acid composition. Eng Life Sci., doi: 10.1002/elsc.201500156.

107. S.S. TCHAKOUTEU, N. KOPSAHELIS, A. CHATZIFRAGLOU, O. KALANTZI, N.G. STOFOROS, A.A. KOUTINAS, G. AGGELIS & S. PAPANIKOLAOU (2016) Rhodosporidium toruloides cultivated in NaCl-enriched glucose-based media: Adaptation dynamics and lipid production. Eng Life Sci., doi:10.1002/elsc.201500125.

108. S. PAPANIKOLAOU, M. RONTOU, A. BELKA, M. ATHENAKI, CH. GARDELI, A. MALLOUCHOS, O. KALANTZI, A.A. KOUTINAS, I.K. KOOKOS, A-P. ZENG & G. AGGELIS (2016) Conversion of biodiesel-derived glycerol into biotechnological products of industrial significance by yeast and fungal strains. Eng Life Sci., doi:10.1002/elsc.201500191.

109. F. ΑROUS, T. MECHICHI, M. NASRI & G. AGGELIS (2016) Fatty acid biosynthesis during the life cycle of Debaryomyces etchellsii. Microbiology – SGM, 162: 1080-1090.

110. F. ΑROUS, F. FΡΙΚΗΑ, I-E. TRIANTAPHYLLIDOU, G. AGGELIS, M. NASRI & T. MECHICHI (2016) Potential utilization of agro-industrial wastewaters for lipid production by the oleaginous yeast Debaryomyces etchellsii. J Clean Prod, 133, 899-909.

111. S. BELLOU, I.-E.TRIANTAPHYLLIDOU, P. MIZERAKIS & G. AGGELIS (2016) High lipid accumulation in Yarrowia lipolytica cultivated under double limitation of nitrogen and magnesium. J Biotechnol, 234, 116–126.

112. M. DOUROU, A. KANCELISTA, P. JUSZCZYK, D. SARRIS, S. BELLOU, I.-E. TRIANTAPHYLLIDOU, A. RYWINSKA, S. PAPANIKOLAOU & G. AGGELIS (2016) Bioconversion of olive mill wastewater into high-added value products. J Clean Prod, 139, 957-969.

Βιβλία

1. G. AGGELIS: "Microbiology and Microbial Technology" (in Greek) A. Stamoulis Publications S.A., Athens, 2007.

2. G. AGGELIS (Editor): "Microbial conversions of raw glycerol" Nova Science Publishers, Inc., ΝΥ, 2009.

Κεφάλαια Βιβλίων

1. V. TSAGOU & G. AGGELIS: "Growth and nitrogen fixation of Azospirillum lipoferum cultivated on olive oil mill wastewater" in “Nitrogen Fixation Research Progress" GN Couto, Ed, Nova Science Publishers, Inc., ΝΥ, 2008, in press.

2. S. FAKAS, S. BELLOU, A. MAKRI & G. AGGELIS: "Single cell oil and gamma-linolenic acid production by Thamnidium elegans grown on raw glycerol" in "Microbial conversions of raw glycerol" G. Aggelis, Ed, Nova Science Publishers, Inc., ΝΥ, 2009, 85-99.

3. S. FAKAS, A. MAKRI, S. BELLOU & G. AGGELIS: "Pathways to aerobic glycerol catabolism and their regulation" in "Microbial conversions of raw glycerol" G. Aggelis, Ed, Nova Science Publishers, Inc., ΝΥ, 2009, 9-18.

4. S. FAKAS, S. PAPANIKOLAOU, M. GALIOTOU-PANAYOTOU, M. KOMAITIS & G. AGGELIS: "Biochemistry and Biotechnology of Single Cell Oil" in "New Horizons in Biotechnology", A. Pandey, C. Larroche, Eds, Asiatech Publishers, Inc., ND, 2009, 53-75.

Συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια

1. G. AGGELIS, G. BALATSOURAS, M. KOMAITIS, G. ANAGNOSTOPOULOU, M. PINA & J. GRAILLE (1990) Production of gamma linolenic acid by bioconversion of linoleic acid from some vegetable oils. Journees CHEVREUL: Outlooks for new non-food uses of oils and fats. From research to applications. Toulouse, 22-23/11 1990.

2. G. BALATSOURAS, M. KOMAITIS, G. AGGELIS, G. ANAGNOSTOPOULOU & G. TSALKAKIS (1990) Valorisation industrielle du tourteau d'olive -poster. Journees CHEVREUL: Outlooks for new non-food uses of oils and fats. From research to applications. Toulouse, 22-23/11 1990.

3. S. PAPANIKOLAOU, I. CHEVALOT, G. AGGELIS, M. KOMAITIS & I. MARC (1999) Production of a cocoa-butter substitute from industrial fats by Yarrowia lipolytica. International conference sponsored by the Biotechnology Programme of the European Commission. LIPASES AND LIPIDS: Structure, Function and Biotechnological Applications. Santorini, Greece, 6-8/5/1999. Proceedings: G. Kokotos & V. Constantinou-Kokotou, Eds, Crete University Press, Heraklion, 2000, pp.389-397.

4. G. AGGELIS, A. KAVADIA, K. PAPALOPOULOS, S. PAPANIKOLAOU, I. KEFALOGIANNI, TH. TRYPHONA, I. CHATZIPAVLIDIS, H. GEMA, I. CHEVALOT, F. BLANCHARD, D. DIMOU, M. KOMAITIS & I. MARC (2000) Formation and degradation of storage substances by micro-organisms: modelling and applications. International conference: MICROBIAL BIOTECHNOLOGY, TRADE AND PUBLIC POLICE. Eds, L. Venkateswar Rao & Ved Pal Malik), Osmania University, Hyderabad, India, http://www.microbiologyou.com.

5. S. PAPANIKOLAOU, S. FAKAS, M. GALIOTOU-PANAYOTOU & G. AGGELIS (2004) Production of reserve lipid and enzymes by oleaginous Zygomycetes cultivated on renewable resources. In the workshop COST D25: Applied Biocatalysis, Athens, Greece, 2004, Abstract, pp. 101.

6. I. KEFALOGIANNI, A. GIANOULI, V. TSAGOU, S. FAKAS, S. PAPANIKOLAOU, M. GALIOTOU-PANAYOTOU, M. KOMAITIS & G. AGGELIS (2006). The microflora of olive fruit stored under industrial conditions prior to oil extraction - POSTER. International Congress on Bioprocesses in Food Industries, University of Patras, Greece, 2006.

7. S. FAKAS, S. PAPANIKOLAOU, G. AGGELIS, M. KOMAITIS & M. GALIOTOU-PANAYOTOU (2006) Bioconversion of tomato wastes hydrolysate into single-cell oil - POSTER. International Congress on Bioprocesses in Food Industries, University of Patras, Greece, 2006.

8. S. PAPANIKOLAOU, M. FICK, M. GALIOTOU-PANAYOTOU, M. KOMAITIS & G. AGGELIS (2006) 1,3-Propanediol and citric acid production from glycerol-containing waste discharged after bio-diesel manufacturing process. International Congress on Bioprocesses in Food Industries, University of Patras, Greece, 2006.

9. D. ICONOMOU, S. PAPANIKOLAOU, M. KARAYANNI-CHRISTOU, D. DIMOU & G. AGGELIS (2006) Biotreatment of olive oil mill wastewaters using Pleurotus spp. Second International Seminar Olivebioteq, Marsala - Mazara del Vallo, Italy, November 5th -10th 2006.

10. S. FAKAS, S. PAPANIKOLAOU, M. GALIOTOU-PANAYOTOU, TH. MAZIOTI, M. KOMAITIS & G. AGGELIS (2007) Biochemistry and biotechnology of single cell oils. International conference New Horizons in Biotechnology, Trivandrum, India, 26-29 November 2007.

11. S. FAKAS, A. MAKRI & G. AGGELIS (2008) Development of new bioprocesses for the production of high added value products from renewable carbon sources. Project INTERREG, Workshop, University of Ioannina, 07.05.2008.

12. A. MAKRI, S. FAKAS, S. BELLOU, M. MAVROMATI, G. ROUNI, M. TSELEPI G. TSOUMELI & G. AGGELIS, (2008) Biotechnological production of biodiesel and valorization of by-products. Project INTERREG, Workshops, Polyhoros Politeia Patras, 19-09-08; University of Ioannina, 22-09-08; University of Lecce 25-09-08.

13. Α. MAKRI, S. BELLOU, S. FAKAS & G. AGGELIS (2008) Biotechnology of Single Cell Oils - POSTER. 1st National MikroBioKosmos Society Conference: MikroBioKosmos: Our Unexplored National wealth. 12-14 December 2008, Institute of Biology, Demokritos, Athens.

14. S. BELLOU, Α. MAKRI, S. FAKAS & G. AGGELIS (2008) Bioconversion of raw glycerol into triacylglycerols rich in γ-linolenic acid - POSTER. 1st National MikroBioKosmos Society Conference: MikroBioKosmos: Our Unexplored National wealth. 12-14 December 2008, Institute of Biology, Demokritos, Athens.

15. G. TSOUBELI, G. ROUNI, Α. MAKRI, I. KEFALOGIANNI, A. GARDELI, S. FAKAS, S. PAPANIKOLAOU & G. AGGELIS (2009) The natural microflora of the role of olive and its role in the olive oil quality. 3rd Olive Oil & Olive Festival. 10-12 April 2009, Peace & Friendship Stadium, Athens.

16. A. MAKRI, S. FAKAS & G. AGGELIS (2009) The biotechnological potential of Yarrowia lipolytica cultivated on glycerol. 2nd Annual Conference of the Greek National Initiative "Mikrobiokosmos": Mikrobiokosmos 2009. 11-13 December 2009, Caravel Hotel, Athens, Greece.

17. A. MAKRI, M. MAVROMATI, M. TSELEPI, S. FAKAS & G. AGGELIS (2009) GLA synthesis in Mortierella isabellina in solid state fermentation - POSTER. 2nd Annual Conference of the Greek National Initiative "Mikrobiokosmos": Mikrobiokosmos 2009. 11-13 December 2009, Caravel Hotel, Athens, Greece.

18. A. MAKRI, S. BELLOU, M. MASTORIDOU, P. MYSTRIOTI, G. ONJARO & G. AGGELIS (2009) Biotechnological conversion of raw glycerol into Single Cell Oils (SCOs) - POSTER. 2nd Annual Conference of the Greek National Initiative "Mikrobiokosmos": Mikrobiokosmos 2009. 11-13 December 2009, Caravel Hotel, Athens, Greece.

19. A. GIANNOPOULOS, A. MAKRI & G. AGGELIS (2009) Production of biosurfactants from yeasts cultivated on glycerol - POSTER. 2nd Annual Conference of the Greek National Initiative "Mikrobiokosmos": Mikrobiokosmos 2009. 11-13 December 2009, Caravel Hotel, Athens, Greece.

20. S. BELLOU, M. BIRKOU & G. AGGELIS (2009) Fatty acid distribution in lipids of Zygomycetes - POSTER. 2nd Annual Conference of the Greek National Initiative "Mikrobiokosmos": Mikrobiokosmos 2009. 11-13 December 2009, Caravel Hotel, Athens, Greece.

21. A. MAKRI, S. FAKAS & G. AGGELIS (2010) Metabolic activities in Yarrowia lipolytica grown on glycerol. FEBS Workshop “Microbial Lipids From Genomics to Lipidomics” 13-15 May 2010, Vienna, Austria.

22. S. BELLOU, Α. MAKRI, S. FAKAS & G. AGGELIS (2010) Bioconversion of raw glycerol into Single Cell Oil rich in γ-linolenic acid - POSTER. FEBS Workshop “Microbial Lipids From Genomics to Lipidomics” 13-15 May 2010, Vienna, Austria.

23. A. GIANNOPOULOS, A. MAKRI & G. AGGELIS (2010) Production of biosurfactants from yeasts cultivated on glycerol - POSTER. FEBS Workshop “Microbial Lipids From Genomics to Lipidomics” 13-15 May 2010, Vienna, Austria.

24. M. BIRKOU, S. BELLOU and G. AGGELIS (2010) Lipid composition of Penicillium sp. and Aspergillus niger cultivated on glycerol - POSTER. FEBS Workshop “Microbial Lipids From Genomics to Lipidomics” 13-15 May 2010, Vienna, Austria.

25. A. CHATZIFRAGKOU, M. MAVROU, M. KOMAITIS, G. AGGELIS, S. PAPANIKOLAOU (2010) Biotechnological conversions of raw glycerol into biomass, single cell oil, acetate and mannitol-POSTER. FEBS Workshop on Microbial Lipids. From Genomics to Lipidomics, 13-15 May 2010, Vienna, Austria.

26. A. BELKA, A. KOYTINAS, M. KOMAITIS, G. AGGELIS, S. PAPANIKOLAOU (2010) Microbial screening of eukaryotic microorganisms on biodiesel derived glycerol-waste for single-cell oil accumulation and organic acids production-POSTER. FEBS Workshop on Microbial Lipids. From Genomics to Lipidomics, 13-15 May 2010, Vienna, Austria.

27. S. PAPANIKOLAOU, G. AGGELIS (2010) Yarrowia lipolytica: a model microorganism used in the oleochemical biotechnology. 1st International conference on Advances in Biotechnology – Industrial Microbial Biotechnology. Thessaloniki 3-5 November 2010. Aristotle University, Greece.

28. A. MAKRI, S. FAKAS, S. PAPANIKOLAOU, G. AGGELIS (2011) Conversion of raw substrates (glycerol)into single cell oil using Yarrowia lipolytica. 39th Annual conference on yeasts. 3-6 May 2011. Smolenice, Slovakia.

29. A. MAKRI, S. BELLOU, M. MASTORIDOU, P. MYSTRIOTI, G. ONJARO & G. AGGELIS (2011) Biotechnological conversion of raw glycerol into Single Cell Oils (SCOs) - POSTER. 39th Annual conference on yeasts. 3-6 May 2011. Smolenice, Slovakia.

30. M. BIRKOU, D. BOKAS, G. AGGELIS. Kinetics of growth and lipid composition of microalgae (Chlorella sp. and Nannochloropsis oculata) and rotifers Brachionus plicatilis. Aquaculutre Europe 2011. 18-21 October 2011, Rhodes, Greece.

31. S. BELLOU, A. MOUSTOGIANNI and G. AGGELIS (2011) Biosynthesis of lipids with high polyunsaturated fatty acids content by Zygomycetes grown on glycerol- ORAL. 4th Annual Conference of the Greek National Initiative "Mikrobiokosmos": Mikrobiokosmos 2011. 21-23 October 2011, Ioannina, Greece.

32. M. BIRKOU, D. BOKAS, G. AGGELIS. Fatty acids composition of Brachionus plicatilis lipids fed with microalgae cultures- POSTER. 4th Annual Conference of the Greek National Initiative "Mikrobiokosmos": Mikrobiokosmos 2011. 21-23 October 2011, Ioannina, Greece.

33. A. MAKRI, S. FAKAS & G. AGGELIS. Glycerol metabolism in Yarrowia lipolytica- POSTER. 4th Annual Conference of the Greek National Initiative "Mikrobiokosmos": Mikrobiokosmos 2011. 21-23 October 2011, Ioannina, Greece.

34. G. AGGELIS, M. BIRKOU, S. BELLOU, A. MAKRI, D. BOKAS (2012) Improving fatty acid composition of lipids synthesized by Brachionus plicatilis in large scale experiments. 10th Euro Fed Lipid Congress “Fats, Oils and Lipids: from Science and Technology to Health” 23-26 September 2012, Cracow, Poland.

35. S. BELLOU & G. AGGELIS (2012) Lipid biosynthesis and metabolism in microalgae Nannochloropsis salina and Chlorella sp. cultivated in lab-scale reactors- POSTER. 10th Euro Fed Lipid Congress “Fats, Oils and Lipids: from Science and Technology to Health” 23-26 September 2012, Cracow, Poland.

36. S. BELLOU, A. MOUSTOGIANNI, A. MAKRI & G. AGGELIS (2012) Polyunsaturated fatty acids synthesized by Zygomycetes grown on glycerol - POSTER, 8-9 December 2012, Patra, Greece.

37. S. BELLOU, A. MOUSTOGIANNI, A. MAKRI & G. AGGELIS (2012) Lipid and sugar synthesis in microalgae Nannochloropsis salina and Chlorella sp. cultivated in a lab-scale open pond simulating reactor- POSTER, 8-9 December 2012, Patra, Greece.

38. G. AGGELIS (2012) The oleaginous microorganisms as sources of polyunsaturated fatty acids. Gebze Institute of Technology, 24 December 2012, Instabul, Turkey.

39. G. AGGELIS (2012) Biochemistry and biotechnology of single cell oils. Instanbul Technical Universiy, 27 December 2012, Instabul, Turkey.

40. S. BELLOU, A. MAKRI, D. SARRIS, K. MICHOS, P. RENTOUMI, A. CELIK, S. PAPANIKOLAOU & G. AGGELIS (2013) Bioconversions of olive mill wastewaters into single cell oil by Zygomycetes. 4th International Enviromental Best Practices Conference "Biorefinery: Biobased Value Chains and Sustainable Development" 8-12 September 2013, Olsztyn, Poland.

41. S. BELLOU, A. MAKRI, K. ALEXOPOULOU & G. AGGELIS (2013) Dimorphism of the yeast Yarrowia lipolytica is affected by dissolved oxygen concentration. 4th International Enviromental Best Practices Conference "Biorefinery: Biobased Value Chains and Sustainable Development" 8-12 September 2013, Olsztyn, Poland.

42. A. MOUSTOGIANNI & G. AGGELIS (2013) Conversion of raw glycerol into Single Cell Oil under non aseptic conditions. 9th International Symposium on Biocatalysis and Agricultural Biotechnology & Workshop of Pannonian Plant Biotechnology Association. 13-16 October 2013. Piestany, Slovakia.

43. S. BELLOU & G. AGGELIS (2013) Polyunsaturated fatty acids in lipids of microalgae in laboratory and industrial scale. 9th International Symposium on Biocatalysis and Agricultural Biotechnology & Workshop of Pannonian Plant Biotechnology Association. 13-16 October 2013. Piestany, Slovakia.

44. A. FALDAMIS, I.N. VATSOS, V. ILIA, M. KOUROUPAKIS, G. AGGELIS, P. PANTAZIS & Y.P. KOTZAMANIS (2014) Utilization of winery by-products in gilthead sea bream (Sparus aurata) diets. European Aquaculture Symposium, October 2014, San Sebastian, Spain.

45. O.N. TSOLCHA, A.G. Tekerlekopoulou, C.S. Akratos, S. Bellou, G. Aggelis, G. Antonopoulou, M. Moustaka, M. Katsiapi & D.V. Vayenas (2015) Utilization of microalgae Choricystis cf. minor in wastewater treatment and the simultaneous production of biofuels - 6th Annual Conference of the Greek National Initiative "Mikrobiokosmos": Mikrobiokosmos 2015. 3-5 April 2015, Athens, Greece.

46. P. Mizerakis, D. BELLOS, S. Bellou, S. Papanikolaou & G. Aggelis (2015) Effect of various nitrogen sources on the growth and lipid accumulation of the oleaginous yeast Yarrowia lipolytica cultivated on pure glycerol - POSTER. 6th Annual Conference of the Greek National Initiative "Mikrobiokosmos": Mikrobiokosmos 2015. 3-5 April 2015, Athens, Greece.

47. S. BELLOU, I.E. TRIANTAPHYLLIDOU & G. AGGELIS (2015) Comparative studies of lipid biosynthesis process in heterotrophic (Yarrowia lipolytica) and autotrophic (Chlorella sp. and Nannochloropsis salina) microorganisms. 6th Annual Conference of the Greek National Initiative "Mikrobiokosmos": Mikrobiokosmos 2015. 3-5 April 2015, Athens, Greece.

48. M. DOUROU, S. BELLOU & G. AGGELIS (2015) The olive oil mill wastewaters as substrate for oleaginous yeasts - POSTER. 6th Annual Conference of the Greek National Initiative "Mikrobiokosmos": Mikrobiokosmos 2015. 3-5 April 2015, Athens, Greece.

49. R. FILIPPOUSI, G. AGGELIS, A. KOUTINAS & S. PAPANIKOLAOU (2015) Exploitation of industrial glycerol and glucose-glycerol co-substrates by the yeast Rhodosporidium toruloides for production of biomass, microbial lipids and secondary metabolites - POSTER. 6th Annual Conference of the Greek National Initiative "Mikrobiokosmos": Mikrobiokosmos 2015. 3-5 April 2015, Athens, Greece.

50. E. Xenopoulos, L. Kabuci, A. Koutinas, G. Aggelis & S. Papanikolaou (2015) Production of single cell oils, intracellular polysaccharides and biomass during growth of Lipomyces starkeyi in olive-mill wastewaters based media supplemented with xylose - POSTER. 6th Annual Conference of the Greek National Initiative "Mikrobiokosmos": Mikrobiokosmos 2015. 3-5 April 2015, Athens, Greece.

51. G. AGGELIS (2015) Biotechnological perspectives of single cell oil and industrial applications. 3rd WORLD EMERGING INDUSTRIES SUMMIT (WEIS 2015): Emerging Industries, the new power to world economic growth. JW Marriott Hotel Zhengzhou, April 20-22, Henan province, China.

52. S. BELLOU, M.N. BAESHEN, A.M. ELAZZAZY, D. AGGELI, F. SAYEGH, G. AGGELIS (2015). Βiotechnological perspectives of single cell oils from microalgae. 6th Greek Scientific Conference «RECENT TRENDS IN LIPIDS», Greek Forrum Lipids, 11-12 June, Athens, Greece.

53. Ι.Ε. TRIANTAPHYLLIDOU, S. BELLOU, P. MIZARAKIS, G. AGGELIS (2015). An insight in lipid metabolism in Yarrowia lipolytica. 6th Greek Scientific Conference «RECENT TRENDS IN LIPIDS», Greek Forrum Lipids, 11-12 June, Athens, Greece.

54. S. BELLOU, C. CHATZIKOTOULA, B. KOBOTI, G. AGGELIS (2015). Selective uptake of saturated and unsaturated fatty acids by Yarrowia lipolytica – POSTER. 6th Greek Scientific Conference «RECENT TRENDS IN LIPIDS», Greek Forrum Lipids, 11-12 June, Athens, Greece.

55. P. DIAMANTOPOULOU, S. PAPANIKOLAOU, M. KOMAITIS, G. AGGELIS, A. PHILIPPOUSSIS (2015). Lipid synthesis and composition of some mushroom fungi grown on glucose-based submerged cultures – POSTER. 6th Greek Scientific Conference «RECENT TRENDS IN LIPIDS», Greek Forrum Lipids, 11-12 June, Athens, Greece.

56. D. SARRIS, Μ. GEORGOUSIS, D. PSARIANOS, Ch. GARDELI, Α.Α. KOUTINAS, G. AGGELIS, S. PAPANIKOLAOU (2015). Selection of yeast strains capable to assimilate xylose for production of microbial lipids – POSTER. 6th Greek Scientific Conference «RECENT TRENDS IN LIPIDS», Greek Forrum Lipids, 11-12 June, Athens, Greece.

57. D. SARRIS, Α.Α. KOUTINAS, A. MALLOUCHOS, G. AGGELIS, S. PAPANIKOLAOU (2015). Production of biomass and cellular lipids during growth of yeasts on substrates based on blends of xylose and raw glycerol – POSTER. 6th Greek Scientific Conference «RECENT TRENDS IN LIPIDS», Greek Forrum Lipids, 11-12 June, Athens, Greece.

58. S. SADJEU TCHALOUTEU, Ο. KALANTZI, Ch. GARDELI, Α. KOUTINAS, G. AGGELIS, S. PAPANIKOLAOU (2015) Transformation of industrial glycerol into microbial lipids with the aid of the yeasts Rhodosporidium toruloides and Lipomyces starkeyi – POSTER. 6th Greek Scientific Conference «RECENT TRENDS IN LIPIDS», Greek Forrum Lipids, 11-12 June, Athens, Greece.

59. Μ. ΝΤΟΥΡΟΥ, Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ (2016). Μελέτη μεταβολικών διεργασιών με βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον στον ελαιογόνο μύκητα Mortierella isabellina -  ORAL & POSTER. 38ο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΕΒΕ, 26-28 Μαΐου 2016, Καβάλα, Ελλάδα. Διάκριση, Εργασία προτεινόμενη για βράβευση 

60. O.N. TSOLCHA, A.G. TEKERLEKOPOULOU, C.ORAL & POSTERS. AKRATOS, G. AGGELIS, S. GENITSARIS, M. MOUSTAKA-GOUNI, D.V. VAYENAS (2016) Mixed cyanobacterial – mixotrophic algal culture in wastewater treatment and biofuels production. 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment.  July 3-8, Mykonos island, Greece.

Editorial board

Annals of Microbiology (Editorial Board), Asian J Biotechnol (Regional Editor),  Biotechnol (Regional Editor); Microbiology J (Regional Editor), Res J Microbiol (Regional Editor), Res J Environ Sci (Regional Editor), The Open Environ Eng J (Editorial Board).

Reviewer

Appli Microbiol Biotechnol, Appl Math Model, Biochimie, Biores Technol, Biotechnol Adv, Biotechnol Progress, Current Microbiol, Enz Microb Technol, J Appl Microbiol, J Biotechnol, Lett Appl Microbiol, Nature Communication, Process Biochem, Water Res, etc.