Αντιδραστηρία

NaOH 20%
CuSO4.5H2O 25%
K2HPO4 Μ/15 pH= 4,5

 

Διαδικασία

  • Παρασκευάζονται πρότυπα διαλύματα αλβουμίνης (Bovine Serum Albumin - B.S.A.) συγκέντρωσης 0-10 mg/ml, όγκου 1 ml σε δοκιμαστικούς σωλήνες.
  • Σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα προστίθενται 3 ml NaOH 20% και 0,75 ml K2HPO4 Μ/15 pH= 4,5.
  • Ακολουθεί βρασμός για 5 min και ψύξη των δειγμάτων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
  • Προστίθενται 0,125 ml CuSO4.5H2O 25% και ακολουθεί περιοδική ανάδευση σε αναδευτήρα vortex κατά τη διάρκεια 10min επώασης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
  • Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 20 min σε 4000 rpm.
  • Μετράται η απορρόφηση (A) κάθε δείγματος σε λ=540 nm.
  • Χαράσσεται η πρότυπη καμπύλη αναφοράς.
  • Σε σωλήνα φυγοκέντρου τοποθετούνται 5-10 mg ξηρής βιομάζας, που περιέχει 1,5-8 mg πρωτεΐνη.
  • Μετρώνται οι απορροφήσεις των άγνωστων δειγμάτων και η συγκέντρωση της πρωτεΐνης προσδιορίζεται από την πρότυπη καμπύλη αναφοράς.

Σημείωση: Σε περίπτωση που η βιομάζα περιέχει σημαντική ποσότητα λίπους του προσδιορισμού της πρωτεΐνης προηγείται απομάκρυνση του λίπους με εκχύλιση της βιομάζας με οργανικούς διαλύτες.